Propunerea de proiect

Rezultatul Final Tangibil al proiectului va fi un sistem informațional complet operațional, constând în sistemul integrat de management a inovației, bazat pe modelul multi­nivel innDrive, și o suită software. Sistemul informațional va fi construit din următoarele module de bază: 

 

Rezultatele științifice obținute până la această dată au fost diseminate la conferințe de specialitate și prin publicare în reviste indexate în baze de date internaționale. Au fost elaborate în total 6 articole științifice (5 deja acceptate și publicate, unul fiind in curs de evaluare):

 

Sustainability is probably the ultimate goal of any entrepreneur when initiating or developing a business. As it involves competitiveness, companies aim to produce differentiated economic offerings by reusing and sharing processes, components, information and knowledge - many times from different domains. However, to be effective, this should be envisaged already when developing the entrepreneurial plan, or when assessing the opportunity of extending the business – therefore the need for planning / implementing / integrating several business lines (from various domains). As many of them may look attractive, an effective decision of starting one business line or another should be supported by some tool that allows a systematic assessment of the opportunity of implementing them. This paper proposes an algorithm that supports entrepreneurs in this respect. The opportunity of developing new business lines is assessed by estimating the mutual impact between them and existing business lines, their impact on organizational performance, and additional indicators such as financial effort, the estimated return on investment, technical and organizational difficulty, risk level or domain financing opportunities. An application example is presented in which an SME in an interdisciplinary domain (covering IT and life-sciences) assesses the opportunity of opening two new business lines.

This paper highlights some of the results of the study carried out by the authors within the research project “Integrated system for innovation management in SMEs”, code PN-II-PT- PCCA-2013-4-1319, under way at the Business Administration Research Centre of the Bucharest University of Economic Studies. The objective aimed at was to show the progress made by the Romanian SMEs in adopting the open innovation principles. In order to reach this objective, we analysed the available statistical data for the period 2002 - 2012 concerning the trend of the SMEs’ weight in the total innovation businesses compared to the weight of the large companies, the trend of the number of innovation projects started but unfinished or abandoned, and the trend of the ratio between the weight of the expenses on internal innovation activities and the expenses on external innovation activities for these businesses. The performed study highlighted the fact that within the analysed period, the weight of innovative SMEs in the total SMEs doubled. Within the same period of time the number of Romanian SMEs that initiated research-development-innovation projects unfinished and/or abandoned went up significantly, which proves that the initiatives of these businesses in developing ever more complex and riskier research projects multiplied. Under these circumstances, the authors’ opinion is that focus is needed on external innovation sources that are typical to open innovation, with an important role in enhancing the performance of the innovation process.

Economic growth and sustainable development are important issues for social prosperity. Sustainable development strives for moderate and responsible use within the economic activity of the limited resources of our planet, whereas economic growth does not limit the resource exploitation and energy, being mainly focused on productivity increase. From this perspective, both conceptual and operational conflicts occur between the two pillars of prosperity. This paper looks to these conflicts and proposes some streams of intervention such as economic growth and sustainability to operate in harmony. A structured framework for innovative problem solving called TRIZ-M is considered in this respect. Results of this research show that it is possible to induce smart measures in the economic system for directing businesses towards new paradigms where economic growth is possible without negative effects on sustainability.

 

Ultimele două lucrări pot fi accesate la următorul link:

http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=1062

 

In etapa curenta a proiectului (etapa II, aferenta anului 2015) se deruleaza urmatoarele activitati cheie:

Activitatea 1: Cercetări si propuneri privind procesele suport ale standardului de management a inovării (deadline – M19; parteneri implicați: CO, P1, P2).

În cadrul acestei activități s-a demarat proiectarea proceselor legate de îmbunătățire continuă, management documente și înregistrări, acțiuni preventive și corective, analize, evaluări și audit, planificare, monitorizare etc. S-a continuat definirea și procedurile suport, instrucțiunile de lucru, metricile, fluxurile cheie și template-urile pentru înregistrări. S-au luat în calcul pentru fi incluse și alte instrumente specifice de management de proces. Activitatea va fi continuată și în etapa III. Rezultatele obțiunute până la data acestui raport au fost integrate în documentul Raport tehnic de detaliere a modelului innDrive.

Activitatea 2: Cercetări și propuneri privind procesele specifice ale standardului de management a inovării (deadline – M19; parteneri implicați: CO, P1, P2, P3).

În cadrul acestei activități s-a continuat proiectarea proceselor specifice de inovare. Sunt luate în calcul atât procesele impuse de standardul CEN/TS 16555 cât și cele prevăzute în modelul innDrive. Sunt în curs de definire și procedurile suport, instrucțiunile de lucru, metricile, fluxurile cheie și template-urile pentru înregistrări. Activitatea va fi continuată și în etapa III. Rezultatele obțiunute până la data acestui raport au fost integrate în documentul Raport tehnic de detaliere a modelului innDrive.

Activitatea 3: Elaborarea arhitecturii de detaliu a sistemului informațional (deadline: M13, parteneri implicați: CO, P3).

În cadrul acestei activități s-a continuat elaborarea arhitecturii sistemului informațional. Au fost evaluate potențiale tehnologii software și a fost aleasă cea adecvată pentru dezvoltarea componentei software innExpert (care este implementarea de nivel înalt a innDrive) (TYPO3). Activitatea va fi continuată și în etapa III. Rezultatele au fost centralizate într-un raport tehnic, intitulat Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării. Versiunea actuală a raportului conține versiunea curentă a arhitecturii sistemului innDrive, considerentele privind alegerea tehnologiei și mockup-uri pentru interfața grafică. Aceste informații vor fi actualizate conform abordării în spirală a procesului de dezvoltare software adoptat de către consorțiu.

Activitatea 4: Elaborarea blueprint-ului (deadline: M10; parteneri implicați: CO, P3).

Blueprint-ul va fi produs pe baza arhitecturii dezvoltate în cadrul activității 3 și va conține informație necesară și suficientă pentru task-urile de implementare. Activitatea va fi continuată și în etapa III. Rezultatele curente ale acestei activități au fost integrate în raportul tehnic Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării.

Activitatea 5: Elaborarea ontologiei innConcept (deadline: M17; parteneri implicați: CO, P3).

În cadrul acestei activități, sistemul de management integrat a inovației și cunoștințele adiacente vor fi formalizate în ontologia suport innConcept (care este suportul de bază al întregului sistem informațional). Activitatea va fi continuată și în etapa III. Activitatea a fost demarată, însă primele rezultate relevante preconizate sunt ulterioare datei acestui raport; acestea vor fi prezentate în raportul aferent etapei III (după obținerea unor rezultate detaliate în activitățile 1 și 2).

Activitatea 6: Implementarea pachetelor de cunoștințe (deadline: M23; parteneri implicați: CO, P1,P2).

În cadrul acestei activități este prevăzută implementarea pachetelor de cunoștințe (detaliate în secțiunea Descrierea produsului final din propunerea de proiect) pe baza blueprint-ului. În urma analizelor din ședințele de lucru, consorțiul a decis că focalizarea pe această activitate va fi mai mare în etapa a III-a, după obținerea unor rezultate mature în activitățile 1 și 2 (privind procesele suport și cele specifice standardului de management a inovării).

Activitatea 7: Implementarea componentei software innExpert (deadline: M28; parteneri implicați: CO, P3).

Componenta innExpert reprezintă nivelul superior al sistemului software și se implementează pe baza blueprint-ului. Detalii despre progresul implementării sunt prezentate în raportul tehnic Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării. Componenta innExpert va integra (ulterior) componentele innKnow Knowledge Manager, innPath innovation toolbox și innNet networking and watchdog agents.

Activitatea 8: Adaptarea tool-urilor de inovatie existente (deadline: M15; parteneri implicați: CO, P3).

În cadrul acestei activități a fost actualizat codul reutilizabil (din alte proiecte în care membrii echipei au fost implicați) pentru următoarele tool-uri: AHP - Analytical Hierarchy Process, HoQ - QFD – House of Quality, TRIZ Contradiction Matrix, TRIZ 9Windows. Activitatea va fi continuată și în etapa III. S-a decis ca oportunitatea reimplementării tool-urilor folosind tehnologia adoptată în proiect (TYPO3 bazat pe PHP) să fie analizată la începutul etapei a III-a.

Activitatea 9: Implementarea noilor tool-uri de inovație (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P3).

În cadrul acestei activități s-a continuat implementarea altor tool-uri de inovație, conform blueprint-ului. Activitatea va fi continuată și în etapa III. La data elaborării acestui raport s-a început lucrul la tool-urile Pugh, FMEA și AFD.

Activitatea 10: Implementarea componentei innKnow Knowledge Centre (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P3).

Rezultatele progresului implementării sunt trecute în raportul tehnic Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 11: Implementarea componentei innNet networking and watchdog agent (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P3).

Rezultatele progresului implementării sunt trecute în raportul tehnic Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 12: Testarea codului (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P3).

Întreg codul produs este testat pentru neconformități. Neconformitățile identificate se raportează prin intermediul unei platforme de raportare. Activitatea va fi continuată și în etapa III. Platforma Mantis BugTracker pentru procesul de dezvoltare a sistemului informațional innDrive este menținută de partenerul P3.

Activitatea 13: Identificarea neconformităților de integrare (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P1, P2, P3).

Activitatea a fost derulată conform planului, însă primele rezultate preconizate sunt ulterioare datei acestui raport, depinzând de rezultatele activităților 10 și 11. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 14: Elaborarea unei metodologii de evaluare a utilizabilității funcționalităților (deadline: M15; parteneri implicați: CO, P3).

Activitatea presupune elaborarea unei metodologii de evaluare a utilizabilității funcționalităților. Activitatea a fost începută conform planului, dar consorțiul a decis finalizarea ei în etapa următoare, întrucât se estimează o re-considerare a unor funcționalități în urma rezultatelor din activitățile 1 și 2 (privind procesele suport și cele specifice standardului de management a inovării). Versiunea curentă a metodologiei este prezentată în raportul tehnic Blueprint-ul sistemului informațional innDrive și progresul implementării.

Activitatea 15: Evaluarea funcționalităților din perspectiva utilizabilității (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P1, P2, P3).

În cadrul acestei activități s-au conturat testele pe bază de scenarii reale care vor fi aplicate de către echipe care NU au fost implicate în fazele de design și de dezvoltare. Testele vor fi elaborate și derulate conform metodologiei de evaluare a utilizabilității. Neconformitățile identificate vor fi raportate prin intermediul platformei de raportare neconformități a proiectului. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 16: Deschidere către rețele și parteneri externi (deadline: M29; parteneri implicați: CO, P1).

Această activitate constă în identificarea altor consorții și rețele (naționale, internaționale) interesate în managementul inovației. Activitatea a fost continuată conform planului; s-a continuat colaborarea cu rețeaua EEN pentru organizarea unor seminarii comune (două seminarii sunt în curs de pregătire pentru prima parte a anului 2016) pentru promovarea sistemului informațional innDrive. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 17: Pregătirea materialelor și a sesiunilor de training pentru consolidarea competențelor membrilor echipei (deadline: M18; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Activitatea a fost continuată conform planului. Rezultatele, fiind corelate cu activitățile 1, 2 8, 9, și 10, sunt preconizate a fi obținute ulterior datei acestui raport. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 18: Pregătirea unui ciclu de seminare pentru diseminarea către părțile interesate (deadline: M30; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Activitatea își propune derularea a 3 seminare pentru a disemina rezultatele pe o scară mai largă (IMM-uri, agenții regionale, administrație, asociații profesionale, etc.). Activitatea va fi continuată și în etapa III. Seminarele viitoare sunt organizate în colaborare cu rețeaua EEN (prin consorțiul BisNet Transylvania) Două au fost deja derulate în etapa anterioară, alte două fiind în pregătire.

Activitatea 19: Diseminarea rezultatelor în publicații și la conferințe internaționale (deadline: M24; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Pentru perioada aferentă acestei etape au fost elaborate cinci lucrări științifice; trei au fost prezentate în cadrul unei conferințe internaționale iar două au fost publicate într-o revistă ISI. Detaliile aferente acestor publicații sunt prezentate în secțiunea următoare.

Activitatea 20: Pregătirea contactelor și educarea utilizatorilor cheie (deadline: M30; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Potențialii utilizatori cheie sunt identificați în cadrul seminarelor menționate anterior; până în prezent au fost identificați aproximativ 20 utilizatori cheie potențiali. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 21: Scrierea documentației pentru programele de training ale IMM-urilor care vor fi utilizatori cheie (deadline: M24; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Activitatea a fost continuată conform planului, însă rezultate relevante vor fi obținute ulterior datei acestui raport. Activitatea va fi continuată și în etapa III.

Activitatea 22. Extinderea utilizatorilor cheie și diversificarea la nivel local și regional (deadline: M30; parteneri implicați: CO, P1, P2).

Scopul activității: utilizatorii cheie vor fi sprijiniți în implementarea innDrive. Rezultatele obținute vor fi folosite pentru a educa “imitatori” cu scopul de a extinde rețeaua de utilizatori innDrive. Activitatea a fost demarată conform planului; rezultate relevante vor fi obținute ulterior datei acestui raport. Activitatea va fi continuată și în etapa III.